Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH
Greifswalder Str. 22
10405 Berlin

Tel. +49 2366 – 569 909 – 0
Fax: +49 2366 – 569 909 – 9

Dyrektor Zarządzający: Janine Galonska

Numer rejestru handlowego: HRB 16464

Odpowiedzialność redakcyjna:
Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH

Prawa autorskie
Copyright 2022 Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH

Odniesienia i linki zewnętrzne
Chcielibyśmy zaznaczyć, że Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą wynikać z pobierania lub używania tego oprogramowania. W wyroku z dnia 12 maja 1998 r. Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł, że zamieszczenie hiperłącza lub linku może prowadzić do współodpowiedzialności za treść strony, do której prowadzi link.

Zdaniem sądu okręgowego można temu zapobiec jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od tych treści. Na tej stronie umieściliśmy hiperłącza lub linki do innych stron w Internecie. Nie mamy wpływu na kształt i zawartość stron, do których prowadzą linki.

Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH dystansuje się od wszelkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki na naszej stronie internetowej.

Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i hiperłączy na naszej stronie internetowej. Prosimy nie korzystać z tych linków, jeśli nie zgadzasz się w pełni z tym stwierdzeniem.

Copyright
Układ strony głównej, użyte grafiki i zdjęcia, kolekcja oraz indywidualne wypowiedzi są chronione prawem autorskim. Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym prawa do fotomechanicznej reprodukcji, powielania i rozpowszechniania za pomocą specjalnych procesów (np. przetwarzanie danych, nośniki danych, sieci danych).

Ochrona danych
Jeżeli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH wyraźnie oświadcza, że nie będzie przekazywać tych danych osobom trzecim oraz że będzie je wykorzystywać wyłącznie do celów kontaktów handlowych. Ponadto, usunięcie wszystkich danych osobowych może być złożone na piśmie na wniosek, po czym usunięcie nastąpi niezwłocznie.

Goolge Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Ważność prawna
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest częścią oferty internetowej firmy Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH. Jeżeli poszczególne sformułowania lub części niniejszego tekstu nie odpowiadają już lub nie są w pełni zgodne z obowiązującym stanem prawnym, pozostałe części niniejszej deklaracji pozostają nienaruszone.

Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH używa plików cookie do różnych celów, np. do oferowania naszych usług, ulepszania naszej strony internetowej i wyświetlania stron naszych partnerów (patrz również nasza polityka prywatności). Mają Państwo możliwość wyboru, czy mają być używane tylko niezbędne pliki cookie, czy też chcą Państwo zaakceptować dodatkowe pliki cookie. Domyślnie, niezbędne usługi są aktywne.

W tym miejscu można wyrazić zgodę na wszystkie pliki cookie lub dostosować je do swoich potrzeb w zakładce “Ustawienia”.

W każdej chwili możesz je odwołać lub zmienić ze skutkiem na przyszłość poprzez panel kontrolny “Dodatkowe informacje i ustawienia”.

Polityka prywatności

Jest nam niezmiernie miło z powodu Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa firmy Riff Systemhaus – Technologieberatung Dorsten GmbH. Korzystanie ze stron internetowych firmy Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce za pośrednictwem naszej strony internetowej korzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i jeżeli nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych osobowych, mającymi zastosowanie do Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator danych firma Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak, transmisja danych przez Internet zawsze może być narażona na luki w zabezpieczeniach, tak więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład przez telefon.

1. Definicja

Deklaracja ochrony danych firmy Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH opiera się na pojęciach użytych w Dyrektywie Europejskiej i Rozporządzeniu przy wydawaniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (DS-GVO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić stosowane pojęcia. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:

 • a) Dane osobowe
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej “osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
 • b) Osoba, której dane dotyczą
 • Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.
 • c) Przetwarzanie
 • Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • d) Ograniczenie przetwarzania danych
 • Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.
 • e) Profilowanie
 • Profilowanie oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu takich danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.
 • f) Pseudonimizacja
 • Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane konkretnej osobie, której dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • g) Kontroler lub administrator danych
 • Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.
 • h) Procesor
 • Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu kontrolera.
 • i) Odbiorca
 • Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, bez względu na to, czy jest to strona trzecia, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.
 • j) Strona trzecia
 • Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ niebędący podmiotem danych, administratorem, podmiotem przetwarzającym ani osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych, za które bezpośrednio odpowiada administrator lub podmiot przetwarzający.
 • k) Zgoda
 • Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne i świadome wyrażenie woli przez podmiot danych w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez który podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

2) Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych osobowych jest:

Riff Systemhaus ist eine Marke der Technologieberatung Dorsten GmbH

Greifswalder Str. 22

10405 Berlin

Niemcy

Tel.: 023665699090

E-Mail: info@riff-systemhaus.online

Website: www.riff-systemhaus.online

3. Ciasteczka

Strony internetowe firmy Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH wykorzystują pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki unikalnemu identyfikatorowi cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie firma Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane dla użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi przy każdej wizycie na tej stronie ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje za pomocą pliku cookie pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub zautomatyzowany system wchodzi na tę stronę. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być następujące dane: (1) typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których system dostępu uzyskuje dostęp na naszej stronie internetowej, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu niebezpieczeństwom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, firma Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam na niej, (3) zapewnienia długoterminowej sprawności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego też Riff Systemhaus – Bitstore Dorsten GmbH analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, tak abyśmy mogli ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. To, które dane osobowe są przekazywane do kontrolera w procesie, wynika z odpowiedniej maski wprowadzania danych użytej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i do jego własnych celów. Administrator może zlecić przekazanie danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również będzie wykorzystywał dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego przypisanego administratorowi.

Podczas rejestracji na stronie internetowej administratora zapisywany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych, data i godzina rejestracji. Zapisywanie tych danych odbywa się z uwagi na fakt, że tylko w ten sposób można zapobiec nadużywaniu naszych usług, a w razie potrzeby dane te umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest konieczne dla ochrony administratora danych. Z zasady dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ich służy celom ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy celowi administratora, jakim jest oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają prawo w każdej chwili zmodyfikować dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora.

Administrator danych w każdej chwili, na żądanie, udziela każdemu podmiotowi danych informacji o tym, jakie dane osobowe na jego temat są przechowywane. Ponadto administrator koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie podmiotu danych, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Cały personel administratora jest dostępny dla podmiotu danych jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

6. Subskrypcja naszego biuletynu

Na stronie internetowej Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe przekazywane administratorowi podczas subskrypcji newslettera są określone w masce wprowadzania danych używanej do tego celu.

Firma Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH informuje swoich klientów i partnerów biznesowych w regularnych odstępach czasu za pomocą newslettera o ofertach przedsiębiorstwa. Biuletyn informacyjny naszego przedsiębiorstwa może być otrzymywany przez podmiot danych zasadniczo tylko wtedy, gdy (1) podmiot danych posiada aktualny adres e-mail oraz (2) podmiot danych zarejestruje się w celu otrzymywania biuletynu. Ze względów prawnych na adres e-mail, który osoba, której dane dotyczą, zarejestrowała po raz pierwszy w celu wysyłki newslettera, wysyłany jest e-mail potwierdzający przy zastosowaniu procedury double opt-in. Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera..

Podczas rejestracji do biuletynu informacyjnego zapisujemy również adres IP systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP), jak również datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc później śledzić (ewentualne) nadużycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i służy tym samym jako prawne zabezpieczenie dla administratora.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci biuletynu mogą być informowani pocztą elektroniczną, jeżeli jest to konieczne dla funkcjonowania usługi biuletynu lub związanej z nią rejestracji, jak np. w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmian warunków technicznych. Żadne dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba, której dane dotyczą, wyraziła w celu wysyłki newslettera, może zostać w każdej chwili odwołana. W celu odwołania zgody, w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Ponadto w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformowania go o tym w inny sposób.

7. Śledzenie biuletynu

Biuletyny informacyjne firmy Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH zawierają tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona w takich e-mailach, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić zapisywanie i analizę plików dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki kampanii marketingowych w Internecie. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego firma Riff Systemhaus – Bitstore Dorsten GmbH może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz które linki w wiadomości e-mail zostały przez tę osobę wywołane.

Takie dane osobowe zebrane za pomocą piksela śledzącego zawartego w biuletynach będą przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki biuletynu i lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili odwołać odrębną deklarację zgody złożoną w tym zakresie w ramach procedury double opt-in. Po odwołaniu, dane osobowe zostaną usunięte przez administratora danych. Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH automatycznie traktuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako odwołanie.

8. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Na podstawie przepisów ustawowych strona internetowa firmy Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych będą przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

9. Funkcja komentowania w blogu na stronie internetowej

Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH zapewnia użytkownikom możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy do poszczególnych wypowiedzi na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog to portal prowadzony na stronie internetowej, która jest zazwyczaj publicznie dostępna, na której jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może zamieszczać artykuły lub zapisywać myśli w tzw. blogpostach. Wpisy na blogu mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pozostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie internetowej, oprócz komentarzy pozostawionych przez osobę, której dane dotyczą, zostaną zapisane i opublikowane szczegóły dotyczące czasu, w którym komentarz został wprowadzony, oraz nazwa użytkownika (pseudonim) wybrana przez osobę, której dane dotyczą. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) danej osoby. Zapis adresu IP ma miejsce ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy dana osoba narusza prawa osób trzecich poprzez zamieszczenie komentarza lub zamieszcza treści niezgodne z prawem. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie administratora, tak aby w razie potrzeby mógł się on uniewinnić w przypadku naruszenia przepisów. Zebrane dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej administratora.

10. Subskrypcja komentarzy w blogu na stronie internetowej

Komentarze zamieszczane na blogu Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH mogą być z reguły subskrybowane przez osoby trzecie. W szczególności, możliwe jest, aby komentator subskrybował komentarze po swoim komentarzu do danego wpisu na blogu.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zdecyduje się na opcję subskrypcji komentarzy, administrator wyśle automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem w celu sprawdzenia w ramach procedury double opt-in, czy właściciel podanego adresu e-mail rzeczywiście zdecydował się na tę opcję. Opcja subskrypcji komentarzy może zostać zakończona w dowolnym momencie.

11. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to przewidziane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie lub innego ustawodawcę w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator.

W przypadku ustania celu przechowywania lub upływu okresu przechowywania określonego w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu producenta lub innego właściwego ustawodawcy, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

12. Prawa osoby, której dotyczą dane

 • a) Prawo do potwierdzenia
 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane jej przez Dyrektywę i Rozporządzenie Europejskie, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.
 • b) Prawo dostępu
 • Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie europejskie do uzyskania w dowolnym momencie od administratora bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych na jej temat oraz kopii tych informacji. Ponadto Europejski Organ ds. Dyrektyw i Rozporządzeń przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:
 • Cele przetwarzania danych
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • Odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • Jeśli to możliwe, planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • Istnienia prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania przez administratora, lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • Istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • Jeżeli dane osobowe nie są pobierane od osoby, której dane dotyczą: Wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 • Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.
 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.
 • c) Prawo do sprostowania
 • Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do niezwłocznego sprostowania niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia, z uwzględnieniem celów przetwarzania.
 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.
 • d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. odnoszące się do niego dane osobowe zostaną bez zbędnej zwłoki usunięte, jeśli zachodzi jedna z poniższych przyczyn i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:
 • Dane osobowe były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane do celów, dla których nie są już niezbędne.
 • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a) DS-GVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 DS-GVO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.
 • Jeżeli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH, może ona w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik firmy Riff Systemhaus – Bitstore Dorsten GmbH zadba o to, aby żądanie usunięcia danych zostało natychmiast zrealizowane.
 • Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH i nasza firma jest odpowiedzialna zgodnie z art. 17 par. 1 DS-GVO, Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH wdroży rozsądne środki, w tym środki techniczne, w celu zrekompensowania innym administratorom danych przetwarzania opublikowanych danych osobowych, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, aby umożliwić osobie, której dane dotyczą, zażądanie od tych innych administratorów danych usunięcia wszystkich linków do danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, chyba że osoba, której dane dotyczą, przekazała już Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH takie dane osobowe.
  Dane osobowe, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne. Pracownik firmy Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH będzie załatwiał niezbędne sprawy w indywidualnych przypadkach.
 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne w stosunku do podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.
 • Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik firmy Riff Systemhaus – Bitstore Dorsten GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania danych.
 • f) Prawo do przenoszenia danych
 • Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane mu na mocy dyrektywy europejskiej i rozporządzenia, do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi przez podmiot danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Podmiot danych ma również prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 GDPR, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania bezpośredniego przeniesienia danych osobowych od jednego administratora do innego administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie ma to negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób.
 • W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem firmy Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH.
 • g) Prawo do sprzeciwu
 • Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane mu przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DS-GVO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.
 • W przypadku sprzeciwu Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Jeżeli firma Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się firmie Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, firma Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.
 • Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które jest dokonywane przez Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO), chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 • W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z każdym pracownikiem firmy Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH lub innym pracownikiem. Podmiot danych może również skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE.
 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
 • Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i że prawo to przewiduje odpowiednie środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej prawnie uzasadnionych interesów, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.
 • Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Riff Systemhaus – Bitstore Dorsten GmbH wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej uzasadnionych interesów, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania zaangażowania osoby, której dane dotyczą, ze strony administratora danych, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.
 • i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z prawem o ochronie danych
 • Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim.
 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

13) Ochrona danych podczas składania wniosku i procedury składania wniosku

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu obsługi procedury składania wniosków. Przetwarzanie danych może odbywać się również za pomocą środków elektronicznych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne do administratora drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z wnioskodawcą umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane do celów związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli administrator danych nie zawrze umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o odrzuceniu wniosku, pod warunkiem, że usunięcie nie będzie stało w sprzeczności z innymi uzasadnionymi interesami administratora danych. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

14 Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie użytkowania i stosowania AddThis

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty firmy AddThis. AddThis jest tak zwanym dostawcą zakładek do książek. Serwis umożliwia uproszczone tworzenie zakładek do stron internetowych za pomocą przycisków. Po najechaniu myszką na komponent AddThis lub kliknięciu na niego, wyświetlana jest lista serwisów do tworzenia zakładek i udostępniania. AddThis jest używany na ponad 15 milionach stron internetowych, a przyciski są wyświetlane ponad 20 miliardów razy w ciągu roku, według firmy operacyjnej.

Operatorem AddThis jest Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, USA.

Przy każdym wywołaniu poszczególnych stron tej witryny internetowej administratora danych, na których zintegrowany jest komponent AddThis, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent AddThis o pobranie danych ze strony www.addthis.com. Przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie otrzymuje dane od komponentu AddThis. W ramach tej procedury technicznej AddThis otrzymuje wiedzę o wizycie i o tym, która konkretnie strona tej witryny jest używana przez system informatyczny używany przez osobę, której dane dotyczą. Ponadto AddThis uzyskuje wiedzę o adresie IP systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, przypisanym przez dostawcę usług internetowych (ISP), typie przeglądarki, języku przeglądarki, stronie internetowej, do której dostęp uzyskano przed naszą stroną, dacie i godzinie wizyty na naszej stronie. AddThis wykorzystuje te dane do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Dane i informacje przekazywane w ten sposób do AddThis umożliwiają AddThis oraz firmom powiązanym z AddThis lub firmom partnerskim kierowanie do osób odwiedzających strony internetowe administratora spersonalizowanych i opartych na zainteresowaniach reklam.

AddThis wyświetla spersonalizowane i oparte na zainteresowaniach reklamy na podstawie pliku cookie ustawionego przez firmę. Ten plik cookie analizuje indywidualne zachowania związane z przeglądaniem stron internetowych w systemie komputerowym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Cookie zapisuje wizyty na stronach internetowych pochodzące z systemu komputerowego.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również AddThis umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez AddThis można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość trwałego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez AddThis. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk opt-out pod linkiem http://www.addthis.com/privacy/opt-out który powoduje utworzenie pliku cookie opt-out. Plik cookie opt-out ustawiony przy sprzeciwie jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeżeli po zgłoszeniu sprzeciwu pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte, osoba ta musi ponownie wywołać link i ustawić nowy plik cookie opt-out.

W przypadku ustawienia pliku cookie opt-out istnieje jednak możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące w AddThis przepisy dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

15. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie wykorzystania i stosowania Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud

Administrator danych posiada zintegrowane komponenty firmy Adobe na tej stronie internetowej. Adobe Analytics (Omniture) lub Adobe Marketing Cloud (zwane dalej “Omniture”) to narzędzie, które umożliwia bardziej efektywny marketing internetowy oraz analizę stron internetowych. Omniture jest częścią Adobe Marketing Cloud. Adobe Marketing Cloud umożliwia analizowanie w czasie rzeczywistym przepływu odwiedzających na stronach internetowych. Analizy w czasie rzeczywistym zawierają raporty projektowe oraz umożliwiają analizę ad-hoc odwiedzających stronę. Interakcje z klientami są prezentowane w sposób, który daje administratorowi lepszy przegląd aktywności online użytkowników danej witryny poprzez wyświetlanie i raportowanie danych w prostych i interaktywnych pulpitach nawigacyjnych. Dzięki temu sterownik może otrzymywać informacje w czasie rzeczywistym i szybciej identyfikować problemy.

Operatorem tych usług jest Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia.

Omniture umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą (pliki cookie zostały już wcześniej wyjaśnione; można o tym przeczytać powyżej). Administrator danych zapewnia poprzez ustawienia serwera, że dane śledzące przesyłane do centrum danych Adobe są anonimizowane przed geolokalizacją. Anonimizacja jest realizowana poprzez zastąpienie ostatniej części adresu IP. Administrator wprowadził ustawienia po stronie serwera, aby anonimizować adres IP osoby, której dane dotyczą, niezależnie przed jakimkolwiek przetwarzaniem w celu geolokalizacji i pomiaru zasięgu. Adobe będzie wykorzystywać dane i informacje uzyskane za pośrednictwem naszej witryny internetowej w imieniu administratora danych do analizowania zachowań użytkowników, których dotyczą dane. Ponadto Adobe będzie wykorzystywać te dane do tworzenia w naszym imieniu raportów dotyczących aktywności użytkowników oraz do świadczenia innych usług na rzecz naszej firmy w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej. Adres IP osoby, której dane dotyczą, nie będzie łączony przez Adobe z innymi danymi osobowymi.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Omniture umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto, pliki cookie już ustawione przez Omniture mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez plik cookie Adobe i związanych z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej oraz wobec przetwarzania tych danych przez Adobe, a także uniemożliwienia gromadzenia tych danych. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk opt-out pod linkiem http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html który powoduje utworzenie pliku cookie opt-out. Plik cookie opt-out ustawiony przy sprzeciwie jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeżeli po zgłoszeniu sprzeciwu pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte, osoba ta musi ponownie wywołać link i ustawić nowy plik cookie opt-out.

W przypadku ustawienia pliku cookie opt-out istnieje jednak możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące przepisy firmy Adobe dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/de/privacy.html

16 Przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator danych zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy stron internetowych. Analiza internetowa to zbieranie, opracowywanie i ocena danych dotyczących zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej gromadzi między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. referrers), jakie podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i jak długo podstrona była oglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści z reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Administrator korzysta z dodatku “_gat._anonymizeIp” do analizy stron internetowych za pomocą Google Analytics. Dzięki temu adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeżeli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu gości na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Poprzez ustawienie pliku cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z pojedynczych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, którą wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do obliczania prowizji.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy podmiot danych odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta podmiot danych, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, jak już opisano powyżej, i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz uniemożliwienia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o odwiedzinach na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie w późniejszym czasie, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, nad którą sprawuje ona kontrolę, dodatek do przeglądarki może zostać ponownie zainstalowany lub aktywowany.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresemi https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ http://www.google.com/analytics/terms/de.html Więcej szczegółów na temat Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/

17. Przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania Google+.

Administrator zintegrował na tej stronie przycisk Google+ jako element. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność online, która z reguły umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Google+ pozwala użytkownikom sieci społecznościowej między innymi na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby znajomych.

Operatorem Google+ jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowany jest przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni przycisk Google+, aby pobrać reprezentację odpowiedniego przycisku Google+ z Google. W ramach tej procedury technicznej Google otrzymuje informacje o tym, która konkretnie podstrona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Więcej szczegółowych informacji na temat Google+ można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, przy każdym wywołaniu naszej witryny internetowej i przez cały czas pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez przycisk Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i w ten sposób przekaże rekomendację Google+1, Google połączy te informacje z osobistym kontem użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i zapisze je w pamięci.
dane osobowe. Google przechowuje rekomendacje Google+1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia je publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Polecenie Google+1 dokonane przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej będzie następnie zapisywane i przetwarzane wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+1, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, oraz zdjęcie zapisane na tym koncie, w innych usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, na koncie Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Ponadto Google jest w stanie powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google zapisuje te dane osobowe również po to, aby ulepszać lub optymalizować różne usługi Google.

Google zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem przycisku Google+, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli w momencie wywołania naszej strony internetowej jest ona jednocześnie zalogowana w Google+; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na przycisk Google+, czy nie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby jej dane osobowe były przekazywane do Google, może zapobiec takiemu przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Dalsze informacje od Google na temat przycisku Google+1 można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttonspolicy

18. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google AdWords

Administrator zintegrował na tej stronie Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która pozwala reklamodawcom na umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwarki Google oraz w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wcześniejsze określenie pewnych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik znajdzie w wyszukiwarce wynik wyszukiwania odpowiadający słowu kluczowemu. W sieci reklamowej Google reklamy są rozmieszczane na stronach tematycznych za pomocą automatycznego algorytmu i zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi słowami kluczowymi.

Firmą świadczącą usługi Google AdWords jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie na stronach internetowych firm trzecich i w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google reklam odpowiadających zainteresowaniom oraz wyświetlanie na naszej stronie internetowej reklam firm trzecich.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wejdzie na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji zostanie zapisany przez Google w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie służący do konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Plik cookie konwersji służy do śledzenia, czy na naszej stronie internetowej zostały wywołane określone podstrony, na przykład koszyk zakupów w systemie sklepu internetowego, o ile plik cookie nie utracił jeszcze ważności. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google śledzenie, czy osoba, której dane dotyczą, która weszła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, dokonała sprzedaży, tj. zakończyła lub anulowała zakup towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, za pomocą których można by zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Za pomocą pliku cookie służącego do konwersji zapisywane są dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępnić te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, jak już opisano powyżej, i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie służącego do konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi z dowolnej używanej przez siebie przeglądarki internetowej wejść na link www.google.de/settings/ads i tam dokonać odpowiednich ustawień.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

19. Polityka prywatności dotycząca korzystania i stosowania Jetpack dla WordPress.

Administrator zintegrował na tej stronie Jetpack. Jetpack to wtyczka do WordPressa, która oferuje dodatkowe funkcje operatorowi strony zbudowanej na WordPressie. Jetpack pozwala między innymi operatorowi strony na śledzenie odwiedzających stronę. Poprzez wyświetlanie powiązanych postów i publikacji lub możliwość udostępniania treści na stronie, możliwe jest również zwiększenie liczby odwiedzających. Ponadto w Jetpack zintegrowano funkcje bezpieczeństwa, dzięki czemu strona internetowa korzystająca z Jetpack jest lepiej chroniona przed atakami typu brute force. Jetpack optymalizuje i przyspiesza również ładowanie obrazów zintegrowanych na stronie.

Firma obsługująca wtyczkę Jetpack dla WordPress to Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia.

Jetpack umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora, na której zintegrowano komponent Jetpack, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wyzwalana przez odpowiedni komponent Jetpack do przesyłania danych do Automattic w celach analitycznych. W ramach tej procedury technicznej Automattic uzyskuje wiedzę o danych, które są następnie wykorzystywane do tworzenia przeglądu wizyt na stronie internetowej. Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane do analizy zachowania podmiotu danych, który wszedł na stronę internetową administratora i są oceniane w celu optymalizacji strony internetowej. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu Jetpack nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody tej osoby. Dane te pochodzą również z wiedzy Quantcast. Quantcast wykorzystuje te dane do tych samych celów co Automattic.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Automattic/Quantcast umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto, pliki cookie już ustawione przez Automattic mogą być usunięte w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez plik cookie Jetpack i związanych z korzystaniem z niniejszej strony internetowej oraz wobec przetwarzania tych danych przez Automattic/Quantcast, a także uniemożliwienia gromadzenia tych danych. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk opt-out pod linkiem https://www.quantcast.com/opt-out/, który powoduje utworzenie pliku cookie opt-out. Plik cookie opt-out ustawiony przy sprzeciwie jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeżeli po zgłoszeniu sprzeciwu pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte, osoba ta musi ponownie wywołać link i ustawić nowy plik cookie opt-out.

W przypadku ustawienia pliku cookie opt-out istnieje jednak możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące w Automattic przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem https://automattic.com/privacy/Obowiązujące w firmie Quantcast przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne na stronie https://www.quantcast.com/privacy/

20. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania LinkedIn.

Na tej stronie internetowej kontroler zintegrował komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz nowych znajomości. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. Dzięki temu LinkedIn jest obecnie największą platformą do kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za kwestie związane z ochroną danych poza USA odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym pojedynczym wywołaniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), komponent ten powoduje, że przeglądarka używana przez osobę, której dane dotyczą, pobiera z LinkedIn odpowiednią reprezentację komponentu. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej LinkedIn otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza podmiot danych przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez podmiot danych i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane przez LinkedIn do odpowiedniego konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie internetowej, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i zapisuje te dane osobowe.

LinkedIn zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn w momencie wywołania naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent LinkedIn, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do LinkedIn, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wejściem na naszą stronę internetową.

LinkedIn oferuje możliwość wypisania się z wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam ukierunkowanych, a także zarządzania ustawieniami reklam na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn korzysta również z usług partnerów, takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Polityka LinkedIn dotycząca plików cookie jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

21. Przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania Shariff

Kontroler zintegrował na tej stronie komponent Shariff. Komponent Shariff udostępnia przyciski mediów społecznościowych, które są zgodne z zasadami ochrony danych osobowych. Shariff został stworzony dla niemieckiego magazynu komputerowego c’t i jest publikowany za pośrednictwem GitHub, Inc.

Twórcą komponentu jest firma GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Zazwyczaj rozwiązania w zakresie przycisków dostarczane przez sieci społecznościowe przekazują dane osobowe do odpowiedniej sieci społecznościowej już w momencie, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, na której zintegrowano przycisk mediów społecznościowych. Dzięki zastosowaniu komponentu Shariff, dane osobowe są przekazywane do sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy odwiedzający stronę internetową aktywnie kliknie jeden z przycisków mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat komponentu Shariff można znaleźć w magazynie komputerowym c’t pod adresem http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html Celem użycia komponentu Shariff jest ochrona danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową, a jednocześnie umożliwienie nam zintegrowania na tej stronie rozwiązania w postaci przycisku dla sieci społecznościowych.

Weitere Dalsze informacje i obowiązujące przepisy GitHub dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/

22. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie użytkowania i stosowania Xing.

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty Xing. Xing jest internetową siecią społecznościową, która pozwala użytkownikom łączyć się z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Użytkownicy indywidualni mogą stworzyć swój profil na Xing. Firmy mogą np. tworzyć profile firmowe lub publikować oferty pracy na Xing.

Spółką operacyjną Xing jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej administratora, na której zintegrowany jest komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent Xing o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Xing z Xing. Więcej informacji na temat wtyczek Xing można znaleźć na stronie https://dev.xing.com/plugins W ramach tej procedury technicznej Xing otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Xing, Xing rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wchodzi na naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent Xing i przypisywane przez Xing do odpowiedniego konta Xing osoby, której dane dotyczą. Jeśli podmiot danych aktywuje jeden z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk “Udostępnij”, Xing przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Xing podmiotu danych i zapisuje te dane osobowe.

Xing zawsze otrzymuje informację za pośrednictwem komponentu Xing, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli w momencie wywołania naszej strony internetowej jest ona jednocześnie zalogowana w Xing; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Xing, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Xing, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta Xing przed wejściem na naszą stronę internetową.

Przepisy dotyczące ochrony danych opublikowane przez Xing, dostępne pod adresem https://www.xing.com/privacy a zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Ponadto firma Xing opublikowała informacje o ochronie danych dla przycisku XING Share na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

23. Przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania YouTube.

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich oglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów, dlatego też za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do pełnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także do teledysków, zwiastunów czy filmów stworzonych przez samych użytkowników.

Operatorem serwisu YouTube jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z pojedynczych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent YouTube, aby pobrać z YouTube reprezentację odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/ W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, gdy wywoływana jest podstrona z filmem wideo YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na film na YouTube, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Opublikowane przez YouTube przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ informują o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

24. Metoda płatności: polityka prywatności dla PayPal jako metody płatności

Kontroler posiada zintegrowane elementy systemu PayPal na tej stronie. PayPal jest dostawcą usług płatności online. Płatności są realizowane poprzez tzw. konta PayPal, które stanowią wirtualne konta prywatne lub firmowe. Ponadto PayPal oferuje możliwość realizacji płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal zarządzane jest poprzez adres e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal przejmuje również funkcje powiernika i oferuje usługi ochrony kupującego.

Europejską spółką operacyjną firmy PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg.

Jeśli podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym osoba, której dane dotyczą, wybierze “PayPal” jako opcję płatności, dane tej osoby zostaną automatycznie przekazane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do realizacji płatności.

Dane osobowe przekazywane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy kupna, to również dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem.

Celem przekazywania tych danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże dane osobowe firmie PayPal w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes do ich przekazania. Dane osobowe wymieniane między firmą PayPal a administratorem danych mogą być przekazywane przez firmę PayPal do biur informacji kredytowej. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Firma PayPal może ujawnić dane osobowe firmom stowarzyszonym i dostawcom usług lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu.

DOsoba, której dane dotyczą, ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w stosunku do firmy PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być koniecznie przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązujące w firmie PayPal postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

25. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy jako podstawa prawna dla naszej firmy do operacji przetwarzania danych, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo dotyczy operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi na naszym terenie, w wyniku czego jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych odbywałoby się na podstawie art. 6 I lit. d DS-GVO. Wreszcie, operacje przetwarzania danych mogą być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne.
osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania danych są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie drugie GDPR).

26. Uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem danych przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

27. Okres, przez jaki dane osobowe są przechowywane

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu, odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do realizacji umowy lub jej rozpoczęcia.

28. Przepisy prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje niepodania danych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest czasami wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik wyjaśni w każdym przypadku osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie będą konsekwencje niepodania danych osobowych.

29. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało stworzone przez generatora oświadczeń o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako inspektor ochrony danych, we współpracy z prawnikami zajmującymi się ochroną danych z kancelarii prawnej WILDE BEUGER SOLMECKE | Prawnik.

Nasze postępowanie z danymi osobowymi:
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej oraz za zainteresowanie naszymi usługami. Z pewnością nie zdziwi Państwa fakt, że poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym działamy oczywiście zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) i innymi przepisami prawnymi. Chcielibyśmy dawać dobry przykład i dlatego wyjaśniamy Państwu nasze postępowanie z danymi osobowymi:

Gromadzenie danych osobowych
Dane osobowe to informacje o okolicznościach osobistych lub faktycznych dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową i za każdym razem, gdy pobierany jest plik, dane dotyczące tego procesu są zapisywane w pliku dziennika. Dane te (np. adres IP, data, godzina i odwiedzane strony) nie umożliwiają jednak zazwyczaj identyfikacji i dlatego nie są dla nas danymi osobowymi. Zastrzega się jedynie możliwość oceny w formie anonimowej dla celów statystycznych. Innymi słowy, nie możemy (i nie chcemy) ustalić, czy lub kiedy odwiedzili Państwo nasze strony internetowe. Ponadto na tych stronach internetowych nie gromadzimy w sposób zautomatyzowany żadnych danych osobowych za pomocą narzędzi do analizy lub podobnych narzędzi – a już na pewno nie za pomocą Google Analytics.

Przetwarzanie danych osobowych
W ramach naszej oferty internetowej gromadzimy, przetwarzamy lub wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy wyślą nam Państwo zapytanie pocztą elektroniczną oraz dane niezbędne do opracowania Państwa zapytania. To Państwo sami decydują, czy i jakie dane nam przekazują.

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych oraz ograniczenie celu
Kiedy jednak wyślesz do nas wiadomość e-mail, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną zebrane dane osobowe. Dlatego podejmujemy niezbędne środki ostrożności, aby odpowiednio chronić te dane, a następnie przetwarzamy je wyłącznie w celu realizacji umowy i ochrony naszych własnych uzasadnionych interesów handlowych (zgodnie z §28 BDSG). Wszystkie systemy, w których przechowywane są Państwa dane, są chronione hasłem i dostępne tylko dla określonych osób. Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy danych (zgodnie z §5 BDSG). Nie przekazujemy danych osobowych naszych klientów nieuprawnionym osobom trzecim. Wrażliwe informacje, które dotyczą również bezpieczeństwa naszych klientów, są przechowywane wyłącznie w formie zaszyfrowanej.

Linki do innych ofert internetowych
Jeżeli w ramach naszej oferty internetowej odsyłamy za pomocą linków do innych stron internetowych, to za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych odpowiadają w tym przypadku operatorzy tych zewnętrznych ofert lub stron.

Bezpieczeństwo
Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Twoje dane są chronione przed utratą, zniszczeniem, fałszerstwem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Jeśli chcesz przesłać nam poufne dane i preferujesz bezpieczny kanał komunikacji, wyślij nam e-mail zaszyfrowany za pomocą S/MIME. Prześlemy Ci również nasz klucz publiczny [S/MIME Public-Key] pocztą elektroniczną.

Pytania, uwagi i informacje
Na żądanie poinformujemy Państwa na piśmie, zgodnie z obowiązującym prawem, czy i jakie dane osobowe przechowujemy na Państwa temat. Masz również prawo do tego, aby Twoje dane zostały poprawione, zablokowane lub usunięte. Wystarczy skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonu.

Zastrzeżenia:

1. Treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec nas z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są z zasady wykluczone, chyba że można nam udowodnić działanie umyślne lub rażące zaniedbanie. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez specjalnej zapowiedzi lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. Odniesienia i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych (linków), które leżą poza naszym zakresem odpowiedzialności, nasze zobowiązanie do odpowiedzialności powstałoby tylko wtedy, gdybyśmy wiedzieli o tych treściach i gdybyśmy mieli techniczną możliwość i możliwość uniemożliwienia korzystania z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem. Dlatego wyraźnie oświadczamy, że w momencie tworzenia linków odpowiednie strony, do których one prowadzą, nie zawierały nielegalnych treści. Nie mamy żadnego wpływu na przyszły kształt i zawartość stron, do których prowadzą linki. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści wszystkich stron, do których odsyłają linki, a które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Dotyczy to wszystkich linków i odnośników umieszczonych w naszej ofercie internetowej. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, ponosi wyłącznie oferent strony, do której następuje odesłanie, a nie osoba, która poprzez linki odsyła do danej publikacji.

3. Prawo autorskie i prawo o znakach towarowych
Staramy się we wszystkich publikacjach wykorzystywać w dużym stopniu własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub przestrzegać praw autorskich osób trzecich. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich. Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez nas obiektów należą wyłącznie do autora stron. W przypadku niezamierzonego naruszenia praw autorskich, po zgłoszeniu usuniemy dany obiekt z naszej strony internetowej lub oznaczymy go odpowiednim oznaczeniem praw autorskich. Powielanie lub wykorzystywanie tych obiektów i tekstów w innych publikacjach bez naszej wyraźnej zgody jest niedozwolone.

4. Ważność prawna
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest częścią naszej strony internetowej. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Ogólne warunki handlowe firmy Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH

1. Zakres stosowania:

Poniższe warunki obowiązują dla wszystkich produktów oprogramowania, konsultacji, szkoleń, ofert, umów, dostaw i innych usług, chyba że zostały one zmienione za naszą wyraźną zgodą. Uznaje się je za uzgodnione najpóźniej w momencie rozpoczęcia usługi, częściowej usługi lub przyjęcia częściowej dostawy. Ogólne warunki handlowe partnera umowy / zamawiającego są wiążące tylko wtedy, gdy wyraźnie się na nie zgodzimy.

2. Oferta, zawarcie umowy:

Oferty są niezobowiązujące; wszystkie umowy stają się wiążące dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu. Wystawienie faktury zastępuje pisemne potwierdzenie. O ile nie uzgodniono inaczej, dokumenty należące do oferty, takie jak ilustracje, rysunki itp. są tylko w przybliżeniu miarodajne. Odchylenie dostawy, usługi od oferty uważa się za spełnienie świadczenia, jeżeli odchylenie jest nieznaczne i tym samym uzasadnione dla kupującego. W szczególności za zatwierdzone uznaje się odstępstwa w zakresie postępu technicznego.

3. Czas dostawy:

Daty i terminy są z zasady niewiążące. Usługi częściowe/dostawy są dopuszczalne w rozsądnym zakresie. Termin dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu również w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz wszystkich nieprzewidzianych przeszkód, które wystąpiły po zawarciu umowy, za które nie ponosimy odpowiedzialności, o ile przeszkody te mają nieznaczny wpływ. Dotyczy to również sytuacji, gdy okoliczności te wystąpią u naszych dostawców. O początku i końcu przeszkód poinformujemy tak szybko, jak to możliwe. W takich przypadkach partner umowy może zażądać od nas oświadczenia, czy chcemy odstąpić od umowy, czy też dostarczyć towar w rozsądnym terminie. Jeśli nie złożymy niezwłocznie oświadczenia, nasz partner umowy może odstąpić od umowy. Jeśli nasza dostawa lub świadczenie stanie się niemożliwe z powodu wyżej wymienionych okoliczności, obie strony umowy są zwolnione z obowiązku świadczenia. We wszystkich innych kwestiach kupujący jest uprawniony, po upływie rozsądnego terminu dodatkowego, do wyznaczenia nam kolejnego terminu dodatkowego z zagrożeniem odmowy, a następnie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Okres karencji wynoszący co najmniej 4 tygodnie uznaje się za rozsądny.

4. Ceny dla płatności:

Ceny za sprzęt i oprogramowanie na zamówienie są cenami loco magazyn, powiększonymi o podatek VAT obowiązujący w dniu dostawy lub usługi, łącznie z opakowaniem na zamówienie, ale bez instalacji, szkolenia i innych usług dodatkowych. Płatności dokonuje się natychmiast po dostawie, chyba że w fakturze ustalono inaczej, bez potrąceń. Płatność uważa się za dokonaną dopiero wtedy, gdy możemy dysponować daną kwotą. Inne sposoby płatności wymagają naszej zgody. W przypadku zwłoki w płatności jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 5% w skali roku powyżej stopy dyskontowej Deutsche Bundesbank, a w przypadku udowodnienia wyższej straty, odsetek za zwłokę, które zostaną przez nas zapłacone naszemu bankowi.

5. Zachowanie tytułu prawnego:

Towar (w tym również samodzielnie zaprogramowane oprogramowanie) pozostaje naszą własnością do momentu spełnienia wszystkich naszych roszczeń, w tym również roszczeń z tytułu wcześniejszych dostaw i usług. Kupujący jest zobowiązany do nieodpłatnego przechowywania naszej własności lub współwłasności w bezpiecznym miejscu. W przypadku zajęcia lub innych interwencji osób trzecich Zamawiający musi nas powiadomić, przesyłając protokół zajęcia oraz oświadczenie dotyczące tożsamości zajętego przedmiotu. Wraz z zakupem produktu otrzymujesz prawo własności do nośnika danych z zawartym na nim programem. Oprogramowanie oraz wszelkie opisy, dokumentacja i inne materiały towarzyszące są chronione prawem autorskim. Twoje prawo własności jest tym samym ograniczone. Uzyskana w każdym przypadku licencja użytkownika jest niezbywalna. W przypadku koniecznej zmiany użytkownika firma Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH utworzy nowe dane dostępu na koszt użytkownika. Powielanie jest dozwolone tylko w celu stworzenia kopii zapasowej.

6. Gwarancja:

Jeśli przedmiot dostawy jest wadliwy lub jeśli w okresie gwarancyjnym stanie się wadliwy z powodu wad produkcyjnych/programowych lub materiałowych, według naszego uznania dostarczymy zamiennik lub usuniemy wadę z wyłączeniem innych roszczeń gwarancyjnych. Dopuszczalne są trzy próby naprawy bez wymiany. Następnie kupujący może obniżyć cenę zakupu lub odstąpić od umowy. Artykuły dostarczone jako zamienniki podlegają tej samej gwarancji. Wymienione części stają się naszą własnością. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia faktury. Kupujący ponosi koszty niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji (w szczególności koszty dostawy i odbioru). Przeniesienie roszczeń gwarancyjnych na osoby trzecie jest wykluczone. Obowiązki w zakresie kontroli i reklamacji zgodnie z § 377, 378 HGB pozostają nienaruszone.

7. Gwarancja na oprogramowanie:

Licencjodawca i Licencjobiorca zgadzają się, że oprogramowanie nie może być produkowane całkowicie wolne od wad zgodnie z aktualnym stanem techniki; w związku z tym strony zgadzają się na następujące ograniczenie odpowiedzialności:
Licencjodawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń za szkody z tytułu wad prawnych i braku gwarantowanych właściwości. Odpowiedzialność za opóźnienie i niemożność jest ograniczona do zwykłej opłaty licencyjnej oraz do szkód, których wystąpienia można się spodziewać w kontekście licencjonowania oprogramowania.
Termin zgłaszania oczywistych wad wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. We wszystkich innych kwestiach obowiązują warunki licencyjne firmy Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH. Roszczenia odszkodowawcze, jak również roszczenia o odszkodowanie za wady, szkody następcze i uboczne mogą być przyznane tylko w przypadku gwarantowanych właściwości, które wymagają specjalnego pisemnego porozumienia.

8 Odpowiedzialność i zakres dostawy:

Roszczenia odszkodowawcze wszelkiego rodzaju, w szczególności z tytułu wad lub szkód następczych, są wykluczone, z wyjątkiem przypadków działania umyślnego, rażącego zaniedbania lub braku właściwości zagwarantowanych na piśmie. To samo dotyczy utraty danych. Partner umowy/klient zapewnia, że wypełnił swój obowiązek regularnego tworzenia kopii zapasowych danych i że w przypadku utraty danych nie ma żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec firmy Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH. Zakres dostawy jest potwierdzany naszym dowodem dostawy lub fakturą.

9. Miejsce wykonania i jurysdykcja:

Miejscem wykonania wszystkich dostaw i usług jest siedziba Licencjobiorcy. Jeśli klient jest kupcem lub ma siedzibę za granicą, miejscem jurysdykcji jest siedziba Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH.
Językiem umowy, zamówień i językiem biznesowym jest język niemiecki. Jest to prawnie wiążące, nawet jeśli informacje, oferty itp. są przekazywane w języku angielskim (na życzenie w niemieckiej wersji językowej) w celu ułatwienia zrozumienia przez klienta/potencjalnego klienta.

10. Przepisy końcowe:

Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji wiedeńskiej UNCITRAL o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980r.

Nieważność prawna poszczególnych postanowień nie ma wpływu na wiążący charakter pozostałej części umowy. Wraz z ogłoszeniem niniejszych warunków tracą ważność wszystkie dotychczasowe warunki.

© Riff Systemhaus jest marką firmy Technologieberatung Dorsten GmbH 05/2021